PERSONAL PLAYLIST

Startups

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUSOEL3ucWPvBMpgflno6Sr_&v=ATLUouxwykM&layout=gallery[/embedyt]

ML and AI

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUQdEy4vTwoMcNaBNa_57BOn&v=UzxYlbK2c7E&layout=gallery[/embedyt]

Entrepreneurship

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUQO7Lygil-0VbkGzdziCF4g&v=hyTEymqBjiY&layout=gallery[/embedyt]

Data Science

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUQKkdr-_pLwInltRyqI-spg&v=KDJDzeKM8DI&layout=gallery[/embedyt]

Podcasting

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUQj6Hqhc5fcNGkgKgNtR4nK&v=xu2QNUY5iyk&layout=gallery[/embedyt]

Product Management

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUSTXIrZ_Aj33_-KQd3SY6tj&v=pMG-VnsSwKs&layout=gallery[/embedyt]

Fitness

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx6V-yBnFZUSn43ocx0CeVqCXtHixQb3S&v=GbqCPhSMsU0&layout=gallery[/embedyt]